NameUlitzer Scoresort iconMonthly ViewsTotal ViewsMain TopicAuthor Since
Krishna Behara, Gopala--------10.27.17
Koloski, Dan----3142--07.21.15
Keve, Shawn--------06.05.12
Kirsch, Nick--17330--09.25.09
Katz, Yehuda--------05.22.08
Klygin, Mikhail--243664--04.27.06
Kumar, Pankaj--129000--09.28.04
Kumar, Ashish--113467--01.23.04
Kahle, Jackie--587352CIO03.25.14
Kumar, Monica--------10.10.10
kiciak, Maciej--311495Enterprise Application Perform02.19.09
Karlovac, Antun--------08.14.07
Kouros Gorgani, --984492--07.04.05
Koehncke, Chris--------03.19.04
Katz, Gary--113690--10.17.03
Kemper, Steve--------01.16.02
Kling, Erik--------05.24.17
Khabe, Manoj--------04.10.15
Kenneally, Christopher--------02.16.12
Kaur, Harpreeet--15512--05.21.09
Krishnapillai, Senthil--------01.08.08
Kath, James--------01.23.06
Kinslow, Tim--117532--07.13.04
King, Max--273901--11.21.03
Kumar, Ram--220963--09.30.02
Kaul, Anil----8972--03.11.16
Konstantas, Johnnie--720308--06.28.10
Krishnan, Sajai--------10.16.08
Kalogirou, John----24597--03.12.07
Khromtchenkov, Andrew--214860--01.30.04
Kalev, Danny----20872--07.07.03
Kumar, Rupak--19075--07.17.01
Kaplan, Steve--------10.15.07
Kenney, Paul--------10.23.05
Keeler, Don--127164--05.26.04
Kand, Khanderao--2130147--10.30.03
Kraus, Paul--61148--11.30.15
Kuprin, Artem--66521Business Process Management03.15.13
Kandpal, Subhash--------01.23.10
Kapuria, Samir--114525--09.12.06
Karbhari, Pradipa----2397--12.15.04
Kanto, David----16962--01.26.04
Kayam, Abdul--113128--04.23.03
Krishnamurthi, Sudarshan----5522--02.14.17
Kulups, Gundars--------10.22.14
Kamath, AA Chetan, Smitha----7969Cloud Development Tools03.31.11
Khalidi, Yousef A.--------03.20.09
Krishna Behara, Gopala--------10.27.17
Kowall, Jonah--------07.08.15
Kemna, Mark--------06.01.12
Khurana, Sanjeev----23251CIO09.08.09
Kleidermacher, David--------05.20.08
Karpovich, Bill--121062--04.19.06
Korb, Gary--257442--09.27.04
Kumar, Vinod----15910--01.19.04
Kiessling, Greg--------02.27.03
Kumar, Amit--17105Cloud Computing07.08.16
Koshchitzky, Haim----20980--03.25.14
Kuppinger, Martin--16896--10.06.10
Kloeckner, Kristof--------02.16.09
Kaminitz, Shahar--110579--07.24.07
Kaushik Datta, --169543--07.04.05
Kadyrov, Ruslan--116314--03.12.04
Kjellberg, Rikard--------10.16.03
Katz-Lichtenstein, Giora--118719--10.09.01
Kissler, Courtney--------05.22.17
Kamal, Mustafa--17429Cloud Computing01.04.12
Kumar, Rajesh--13783--05.21.09
Kim, Doyon--------12.20.07
Kruse, Thomas--120183--07.13.04
Kuo, I-Lin--166990--11.20.03
Kondal, Ganesh--------09.06.02
Knout, Chris----2Datacenter Automation03.07.16
Khan, Zafar----4323--06.27.13
Karapetkov , Stefan --------06.15.10