NameUlitzer ScoreMonthly ViewsTotal Viewssort iconMain TopicAuthor Since
Koralp, Levent--218802--03.01.09
Knezevic, Alex----18816--11.14.06
Kruk, Arthur--118986--02.24.09
Kim, Emily--119020--09.18.03
Kinsman, Chris----19062--09.19.04
Kunovic, Annette--219172--09.06.01
Keogh, Jim--119628--11.24.02
Khoriaty, Joy4119632--11.08.04
Kingeter, Cathy--119634--01.23.04
Knight, Olan--219739--04.22.03
Kontio, Mikko--119901--03.08.03
Kadiyala, Anant--120133--04.20.07
Katrick, John66--20165--08.18.17
Kruse, Thomas--120183--07.13.04
Konstantas, Johnnie--920320--06.28.10
Kartha, Neelakantan----20537--05.28.04
Kison, Dan--120633--08.21.01
Kawamura, Rick----20695--12.29.11
Kalev, Danny----20872--07.07.03
Keener, David--220875--08.21.01
Kothari, Pankaj--120940--08.02.04
Kumar, Ram--220963--09.30.02
Koshchitzky, Haim----20980--03.25.14
Karpovich, Bill--121062--04.19.06
Kruger, Dov----21129--04.29.02
Kircher, Kareen--521437--04.30.16
Karana, Abhinasha--421830--12.02.03
Klauser, Markus7--21851--04.28.03
Klinner III, Kent V.----21941--11.14.03
Kulkarni, Neeraj--121951--05.26.05
Kurtenbach, Elaine--221990--01.26.04
Karlcut, Akbal Singh--122194--01.20.05
Kumar, Ashwini--122284--11.17.04
Kiselev, Ivan--122918--10.30.03
Kempler, Rodney----22985--07.05.07
Kranz, Kenneth J.--123138--10.30.03
Khurana, Sanjeev----23251CIO09.08.09
Kolyshkin, Kirill--123417--11.13.06
Kosola, Matti--123540--08.29.06
Kurz, Jon--123569--02.25.02
Kariv, Michael--223742--01.26.04
Kraft, Boris25524568--12.19.08
Kalogirou, John----24597--03.12.07
Kelly, John--124599--02.28.05
Kurian, Thomas--124732--10.30.03
Kothari, Chetan18224878--07.07.10
Kondo, Jon--225410CFOs in Technology12.13.11
K Punjabi, Mahesh--225481Mobile Apps and Frameworks10.07.11
Khopkar, Sam--125574--06.28.04
Kline, Sean----25931--02.24.06
Keil, Werner--126215Eclipse Platform01.26.06
Kalb, Irv--126681--04.06.04
Kinney, Adam--127046--12.20.04
Kumar, Apurb--227121--02.27.03
Kim, Moon--127138--06.13.03
Keeler, Don--127164--05.26.04
Klym, Pamela--227167--06.25.04
Kaplan, Jeff--127196--07.16.08
Kanangi, Hari--127349--07.01.04
Kurlander, Neil--127623--12.28.05
Knott, Christian5227704--07.14.08
Kamerkar, Ninad491228132--02.01.07
Kenyon, Jeffrey--128140--11.27.02
Kothari , Nikhil --128169--11.04.08
Koenig, John--128189--11.24.04
Keagy, John--328333--09.06.08
Kim, Gary--228558--10.12.08
Kim, Dale--228796--12.04.14
Kumar, Pankaj--129000--09.28.04
Kehrer, Michelle--129205--03.05.04
Klenk, Peter----29841--07.29.05
Kepes, Ben--429907--07.16.08
Kochubeevsky, Lev51130371--01.28.05
Kelley, Diana--130859--04.05.04
Kane, Atul--431106--10.08.01