NameUlitzer ScoreMonthly ViewsTotal Viewssort iconMain TopicAuthor Since
Koralp, Levent----18800--03.01.09
Knezevic, Alex----18816--11.14.06
Kruk, Arthur----18985--02.24.09
Kim, Emily----19019--09.18.03
Kinsman, Chris----19062--09.19.04
Kunovic, Annette----19170--09.06.01
Keogh, Jim----19627--11.24.02
Khoriaty, Joy4--19631--11.08.04
Kingeter, Cathy----19633--01.23.04
Knight, Olan----19737--04.22.03
Kontio, Mikko----19900--03.08.03
Kadiyala, Anant----20132--04.20.07
Katrick, John162--20157--08.18.17
Kruse, Thomas----20182--07.13.04
Konstantas, Johnnie----20295--06.28.10
Kartha, Neelakantan----20537--05.28.04
Kison, Dan----20632--08.21.01
Kawamura, Rick----20693--12.29.11
Kalev, Danny----20871--07.07.03
Keener, David----20873--08.21.01
Kothari, Pankaj----20939--08.02.04
Kumar, Ram----20961--09.30.02
Koshchitzky, Haim----20980--03.25.14
Karpovich, Bill----21061--04.19.06
Kruger, Dov----21129--04.29.02
Kircher, Kareen----21426--04.30.16
Karana, Abhinasha----21826--12.02.03
Klauser, Markus7--21851--04.28.03
Klinner III, Kent V.----21941--11.14.03
Kulkarni, Neeraj----21950--05.26.05
Kurtenbach, Elaine----21988--01.26.04
Karlcut, Akbal Singh----22193--01.20.05
Kumar, Ashwini----22283--11.17.04
Kiselev, Ivan----22917--10.30.03
Kempler, Rodney----22985--07.05.07
Kranz, Kenneth J.----23137--10.30.03
Khurana, Sanjeev----23251CIO09.08.09
Kolyshkin, Kirill----23416--11.13.06
Kosola, Matti----23539--08.29.06
Kurz, Jon----23568--02.25.02
Kariv, Michael----23740--01.26.04
Kraft, Boris25--24560--12.19.08
Kalogirou, John----24597--03.12.07
Kelly, John----24598--02.28.05
Kurian, Thomas----24731--10.30.03
Kothari, Chetan18--24876--07.07.10
Kondo, Jon--125405CFOs in Technology12.13.11
K Punjabi, Mahesh----25479Mobile Apps and Frameworks10.07.11
Khopkar, Sam----25573--06.28.04
Kline, Sean----25931--02.24.06
Keil, Werner----26214Eclipse Platform01.26.06
Kalb, Irv----26680--04.06.04
Kinney, Adam----27045--12.20.04
Kumar, Apurb----27119--02.27.03
Kim, Moon----27137--06.13.03
Keeler, Don----27163--05.26.04
Klym, Pamela----27165--06.25.04
Kaplan, Jeff----27194--07.16.08
Kanangi, Hari----27348--07.01.04
Kurlander, Neil----27622--12.28.05
Knott, Christian5--27699--07.14.08
Kamerkar, Ninad49--28119--02.01.07
Kenyon, Jeffrey----28139--11.27.02
Kothari , Nikhil ----28166--11.04.08
Koenig, John----28188--11.24.04
Keagy, John----28319--09.06.08
Kim, Gary----28552--10.12.08
Kim, Dale----28794--12.04.14
Kumar, Pankaj----28999--09.28.04
Kehrer, Michelle----29204--03.05.04
Klenk, Peter----29841--07.29.05
Kepes, Ben----29886--07.16.08
Kochubeevsky, Lev51--30370--01.28.05
Kelley, Diana----30858--04.05.04
Kane, Atul----31101--10.08.01